Jakie kwestie porusza Konstytucja Biznesu?

pan w garniturze

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw, których głównym celem jest ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i uporządkowanie przepisów z zakresu prawa gospodarczego. Wprowadzone zmiany mają zapewnić przedsiębiorcom bardziej partnerską pozycję wobec urzędów.

Konstytucja Biznesu obejmuje zmiany wprowadzone w takich obszarach jak m.in.:

 • zakładanie firmy,
 • relacje przedsiębiorców z urzędami,
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności,
 • zawieszenie działalności.

Konstytucja Biznesu — pięć ustaw

W skład pakietu Konstytucji wchodzi pięć następujących ustaw:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • U z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Konstytucja Biznesu: prawo przedsiębiorców

Najważniejszą ustawą z pakietu jest Prawo przedsiębiorców. Ten dokument stanowi fundament prawny i zapewnia przedsiębiorcom konkretne narzędzia w relacjach z urzędami. Część z tych zasad obowiązuje w prawie gospodarczym od dawna, jednak w Konstytucji Biznesu zostały uporządkowane i wyraźnie zaznaczone.

Do najważniejszych gwarancji, jakie uzyskują przedsiębiorcy w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, zaliczamy:

 • zasadę wolności działania gospodarczej i zasadę “co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
 • zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy,
 • zasadę przyjaznej interpretacji przepisów,
 • zasadę proporcjonalności,
 • zasadę bezstronności i równego traktowania,
 • zasadę pewności prawa,
 • zasadę informowania,
 • zasadę szybkości działania,
 • zasadę współdziałania organów.

Konstytucja Biznesu: ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

W Konstytucji Biznesu wprowadzono też nowe rozwiązania dotyczące przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność na rynku. Do najważniejszych ułatwień zaliczamy m.in.:

 • działalność nierejestrowana przy przychodach nieprzekraczających połowy minimalnego wynagrodzenia,
 • preferencyjne składki ZUS: przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca opłaca składki ZUS w obniżonej wysokości,
 • Ulga na start: przez sześć miesięcy przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne,
 • tzw. Mały ZUS: pozwala skorzystać ze specjalnej preferencyjnej składki ZUS.

Konstytucja Biznesu: inne ułatwienia dla firm

W Konstytucji biznesu wprowadzono wiele innych zmian i ułatwień, z których mogą skorzystać firmy działające w różnych branżach. Nasze biuro rachunkowe w Toruniu zawsze skrupulatnie sugeruje klientom, jakie rozwiązania będą w ich przypadku najkorzystniejsze. Tego rodzaju regulacji jest bardzo wiele (ponad 100), dlatego też ich znajomość jest kluczowa dla osób prowadzących działalność w Polsce. Wiele z tych udogodnień dotyczy firm z sektora MŚP, jak np.:

 • przy zatrudnieniu małżonka możliwe jest uwzględnienie jego wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodu,
 • zmiany w zakresie szkoleń BHP,
 • podniesienie progu sprzedaży przy zaliczaniu podatnika do grupy tzw. małych podatników.

Do innych wprowadzonych zmian zaliczamy m.in.:

 • obowiązek tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dopiero przy zatrudnieniu 50 pracowników,
 • dostęp do wyników badań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez główny Urząd Miar,
 • możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych do 100 000 zł rocznie,
 • podwyższony limit środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – z 3,5 do 10 tys. zł,
 • wyższa ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową.