CZYM JEST ZAKŁADOWY PLAN KONT I W JAKI SPOSÓB POWSTAJE?pieniądze w skarbonce

Konto księgowe służy do zapisywania operacji gospodarczych, które miały miejsce w firmie lub instytucji. Dla każdej pozycji bilansowej są prowadzone osobne konta księgowe. Niekiedy jest konieczność zakładania kont pomocniczych. Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem księgowym i służy do ewidencji aktywów, pasywów i operacji gospodarczych organizacji.

Każde konto księgowe posiada nazwę, symbol i dwie strony: Wn i Ma, czyli lewą i prawą. Zapisywane są na nim operacje gospodarcze, numery i rodzaje dokumentów i kwoty. Konto może być pojedyncze lub podwójne. Na koncie pojedynczym zapisywana jest: data, treść i kwota operacji, numer dokumentu, i konta przeciwstawnego, albo korespondującego. Zawsze kwota jest księgowana po jednej stronie konta. Natomiast na koncie podwójnym operacje są oddzielnie zapisywane dla lewi i prawej strony, Wn i Ma. Konta księgowe tworzą zakładowy plan kont, który przedstawia dokonywane operacje gospodarcze i wynik finansowy przedsiębiorstwa lub instytucji. Konta są niezbędne do stworzenia bilansu.

Czym jest zakładowy plan kont?

Zakładowy plan kont jest wewnętrznym systemem, do rejestracji aktywów, pasywów i zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, będącym na pełnej księgowości. Zakładowy plan kont tworzony przez Biuro Doradztwa Podatkowego Lidia Sarnecka, jest dostosowywany do rodzaju działalności organizacji i jest częścią księgowości. Zakładowy plan kont składa się z kont, o których wcześniej pisaliśmy. Zakładowy plan kont jest uzależniony od rodzaju działalności firmy. Najbardziej rozbudowany, jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest 9 zespołów kont, które są ponumerowane od 0 do 8 i tak:

Zespół 0 – majątek trwały

Zespół 1 – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zespół 2 – rachunki i roszczenia

Zespół 3 – materiały oraz towary,

Zespół 4 – koszty według rodzajów,

Zespół 5 – koszty według miejsc powstawania

Zespół 6 – rozliczenia międzyokresowe kosztów,

Zespół 7 – przychody i koszty ich uzyskania,

Zespół 8 – fundusze, rezerwy finansowe oraz wynik finansowy.

Do kont syntetycznych, tworzone są analityczne, bardziej szczegółowe. Bez zakładowego planu kont, żadna organizacja nie zrobi bilansu, który określa stan finansowy przedsiębiorstwa.

Jak powstaje plan kont?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości każdy podmiot gospodarczy, będący na pełnej księgowości, musi posiadać zakładowy plan kont. Ustawa określa jego formalne wymogi. Plan kont zazwyczaj sporządza główny księgowy, a zatwierdza kierownik danej jednostki. Zakładowy plan kont musi zawierać: wykaz kont głównych – syntetycznych, zasady tworzenia oraz działania kont pomocniczych – analitycznych; stosowane metody amortyzacji majątku trwałego, metodę ewidencji analitycznej oraz zasady wyceny rzeczowego majątku obrotowego. Zakładowe plany kont są często do siebie podobne, zwłaszcza w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym, chociaż nie ma takich wymogów i specjaliści w tej dziedzinie, tworzą często swoje plany kont. Dla ułatwienia księgowi korzystają niekiedy, ze wzorcowych planów, które są dostępne w publikacjach, na temat rachunkowości. Mogą się wspomóc i dostosować go do potrzeb organizacji.