Jak przygotować sprawozdanie finansowe?

sprawozdanie finansowe

 

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością wykonywania wielu obowiązków formalnych nakładanych przez istniejące regulacje prawne. Są one szczególnie rozbudowane, jeżeli chodzi o księgowość. Poza dokonywaniem odpowiednich zapisów w sporządzanej dokumentacji, ważne będzie także naliczanie zobowiązań oraz przygotowywanie zeznań podatkowych w ramach wszystkich dotykających danego podmiotu danin. Dla przedsiębiorstw, które z racji swej formy prawnej lub skali działania muszą prowadzić pełne księgi, dodatkową powinnością okaże się składanie sprawozdań finansowych. Na szczęście pomocą w ich opracowaniu służą firmy zajmujące się wykonywaniem usług rachunkowych. W Toruniu znakomitym przykładem może tu być Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej, oferujące kompleksowe prowadzenie księgowości. Przekonajmy się, czym są sprawozdania i kto musi je składać.

Czym są sprawozdania finansowe?

Sporządzanie sprawozdań finansowych wiąże się z przedstawieniem bilansu firmy, a więc dokumentu będące zestawieniem wszystkich aktywów przedsiębiorstwa, czyli posiadanego przez nie majątku (m.in. środków trwałych, gotówki, zapasów materiałów i wyrobów gotowych), a także pasywów, a zatem jej zobowiązań na dany dzień. W grę wchodzą tu np. zaciągnięte kredyty bankowe czy należności wobec dostawców. Konieczne będzie także stworzenie rachunku zysków i strat, do którego wstawiane są informacje o osiągniętych podczas roku obrachunkowego przychodach oraz poniesionych kosztach. Dzięki temu uzyskuje się syntetyczne ujęcie osiągniętego poziomu zysków. W sprawozdaniach finansowych zamieszcza się też informacje dodatkowe o działalności przedsiębiorstwa, które opisują choćby kadrę zarządzającą.

Kto musi przedstawić sprawozdanie finansowe?

Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego dotyczy firm zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Będą to m.in. spółki kapitałowe, tj. sp. z o.o. oraz s.a. i niektóre spółki osobowe. Sprawozdania finansowe są wysyłane elektronicznie do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do właściwego Urzędu Skarbowego.