JAK SPORZĄDZIĆ BILANS OTWARCIA?
mężczyzna z kalkulatorem

Prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest coraz rzadziej spotykaną praktyką. Choć dostępność programów do prowadzenia księgowości stale się zwiększa, to jest to zadanie wymagające nie tylko czasu, ale także wiedzy i doświadczenia. Popełnione podczas prowadzenia rachunkowości błędy mogą okazać się wyjątkowo kosztowne. Wyjaśniamy, czym jest bilans otwarcia oraz w jaki sposób, prawidłowo go sporządzić.

 

Kiedy należy sporządzić bilans otwarcia?

Prowadząc księgi rachunkowe, warto wiedzieć, że ich otwarcie następuje w kilku przypadkach m.in. na początku każdego roku obrotowego (w przypadku osób kontynuujących działalność), na dzień rozpoczęcia działalności (w przypadku nowych firm oraz firm, które po osiągnięciu progu dochodowego zaczynają prowadzić pełną księgowość), a także, gdy dochodzi do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Ważne: otwarcie ksiąg rachunkowych obowiązuje w przypadku procesu likwidacji przedsiębiorstwa oraz ogłoszenia upadłości, a także w sytuacji, gdy następuje połączenie jednostek lub dokonuje się ich podziału. Otwarcie ksiąg rachunkowych nie może nastąpić później niż w ciągu 15 dni od momentu zaistnienia opisanych powyżej zdarzeń.

 

W jaki sposób sporządzić bilans otwarcia?

Otwarcie ksiąg rachunkowych to inaczej sporządzenie bilansu otwarcia. Zasady jego sporządzania muszą być zgodne z zasadami, które określa ustawa o rachunkowości. Bilans otwarcia jest zestawieniem aktywów oraz pasywów przedsiębiorstwa. W przypadku kontynuowania działalności podstawą do sporządzenia bilansu otwarcia jest bilans zamknięcia, czyli stan na dzień zakończenia roku obrotowego. Zwykle bilans otwarcia sporządza się na dzień 1 stycznia nowego roku kalendarzowego. Wynika to z tzw. zasady ciągłości, której należy przestrzegać podczas prowadzenia księgowości. Bilans otwarcia uwzględnia:

aktywa trwałe,
aktywna obrotowe,
pasywa,
sumę aktywów i pasywów.
Bilans otwarcia i zamknięcia muszą mieć odpowiednią strukturę. W celu uniknięciu poważnych błędów oraz stresujących sytuacji warto zdecydować się na usługi zewnętrznej księgowości. Dzięki nim prowadzenie księgowości nie obciąży przedsiębiorcy, a wszystkie czynności księgowe wykonywane zostaną w sposób prawidłowy.