Jaki jest zakres odpowiedzialności biura rachunkowego?

długopis leżący na kalkulatorze

Decyzja o powierzeniu prowadzenia księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowemu to częsty wybór wielu przedsiębiorców. Jednak jakim obowiązkom musi sprostać biuro rachunkowe?

Podział odpowiedzialności między biuro rachunkowe a podatnika

Podstawowy zakres obowiązków biura rachunkowego w Toruniu obejmuje prowadzenie bieżącej dokumentacji księgowej oraz sporządzanie stosownych sprawozdań i deklaracji dla różnych urzędów, oraz instytucji. Biuro odpowiada za rzetelne przygotowanie wymaganych dokumentów oraz terminowe ich przekazanie, jednakże za ich treść odpowiada w dalszym ciągu podatnik. To on ma obowiązek zachować należytą staranność przy gromadzeniu i przekazywaniu dokumentacji do biura – to od jego właściwego działania bowiem, zależeć będzie dalsza praca biura rachunkowego.

Odpowiedzialność cywilna i karno-skarbowa biura rachunkowego

Biura rachunkowe działają na podstawie przepisów zawartych w kodeksie cywilnym oraz prawie karno-skarbowym, których przestrzeganie jest dla nich obowiązkiem. W przypadku naruszenia tych norm np. niedopełnienia terminów, czy błędów w księgowaniu, biuro może zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karno-skarbowej.

Odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego polega na obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez swoje działania. Obejmuje ona zwrot kosztów wynikających z nieprawidłowości w prowadzonej księgowości, nałożenia kar, odsetek czy należności za awizo.

Odpowiedzialność karno-skarbowa natomiast dotyczy konsekwencji wynikających z naruszenia przepisów prawa karno-skarbowego. Biuro rachunkowe będzie ponosiło taką odpowiedzialność tylko wówczas, gdy przyczyni się do wystąpienia takiego naruszenia, na przykład umyślnie sfałszuje dokumenty lub zawinione działania doprowadzą do powstawania obowiązku skarbowo-podatkowego.