Konsekwencje związane z nieterminowym złożeniem deklaracji podatkowej

podatki

Każdy pracodawca zobligowany jest do przekazania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Dotyczą one wysokości wyliczonych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy za osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontraktu itp. Wykazane dochody opodatkowania powinny być wyliczone zgodnie z obowiązującą skalą podatkową i w wyznaczonym terminie. Niedostosowanie się do obowiązujących zasad, w tym dotyczących terminowego złożenia deklaracji podatkowej, wiążą się z konsekwencjami finansowymi.

Kiedy należy przesłać do US deklaracje podatkowe?

Zgodnie z art. 42g Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy podatku, którzy zobligowani są do wystawiania PIT-11 powinien przekazać ten dokument urzędowi skarbowemu w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a więc — deklaracja podatkowa za rok 2021 musi być przekazana do końca stycznia roku 2022. Pracodawca ma też obowiązek przekazania PIT-11 pracownikowi do końca lutego każdego roku za poprzedni rok podatkowy.

Nieco inaczej sytuacja ta wygląda w przypadku przedsiębiorców, którzy kończą prowadzenie działalności gospodarczej przed wskazanymi powyżej terminami. W takim przypadku mają obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku i informacji nie później niż w dniu zaprzestania działalności.

Co grozi za złożenie deklaracji podatkowe po terminie?

Nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi grzywna. Orzeka ją sąd lub uprawniony do tego urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Kara grzywny może mieć wysokość do 180 stawek dziennych, przy czym od sądu zależy, jaka będzie wysokość jednej stawki i ile łącznie będzie wynosić obciążenie płatnika.

Należy przy tym podkreślić, że jeśli płatnik nie przekazał w terminie do urzędu skarbowego deklaracji, powinien zrobić to niezwłocznie, dołączając tzw. czynny żal. Czynny żal zostanie uwzględniony wówczas, gdy dopełniono czynności będącej czynem karalnym, a w chwili złożenia wniosku organ skarbowy nie był świadomy popełnionego czynu. W praktyce od przykrych konsekwencji może uchronić podatnika przesłanie deklaracji 1-2 dni po terminie wraz z wnioskiem o zastosowanie czynnego żalu.