Kto ponosi odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego?

brodaty mężczyzna z zatroskaną miną

 

Przedsiębiorca decydujący się na współpracę z biurem rachunkowym, zwykle czuje się bezpiecznie, gdyż oddaje prowadzenie księgowości w ręce profesjonalistów. Nie musi się martwić wyliczaniem podatków czy przestrzeganiem terminów — wystarczy, że będzie uiszczał obowiązkowe należności. Niestety problemy mogą pojawić się w sytuacji ewentualnych błędów biura rachunkowego. Niestety odpowiedzialność za nie może spaść na przedsiębiorcę.

Błędy biura rachunkowego — kto jest za nie odpowiedzialny?

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej za zobowiązania podatkowe odpowiada przedsiębiorca całym swoim majątkiem. Jeśli więc dojdzie do jakichkolwiek błędów czy uchybień, organy skarbowe pociągną do odpowiedzialności podatnika. Fakt, że obsługą księgową zajmowało się biuro rachunkowe, nie jest brany pod uwagę.

W świetle prawa odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego ponosi przedsiębiorca.

Czy można zabezpieczyć się przed błędami biura rachunkowego?

Zgodnie z prawem za błędy i nieścisłości podatkowe odpowiada przedsiębiorca i to on poniesie wszystkie konsekwencje. Jednak ma on również prawo do tego, aby żądać odszkodowania od biura rachunkowego za nierzetelne prowadzenie księgowości. Wynika to z art. 471 Kodeksu cywilnego, którego treść brzmi:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zatem jeśli bezsprzecznie dłużnik (w tym przypadku biuro rachunkowe) ponosi winę za zaistniałą szkodę, można go pociągnąć do odpowiedzialności. Jednak dzieje się tak wyłącznie wtedy, gdy nie doszło do żadnego zaniedbania ze strony samego klienta. Jeśli do ewentualnego błędu doszło w wyniku np. niedostarczenie w terminie do biura rachunkowego dokumentów niezbędnych do wyliczenia zobowiązania podatkowego, wówczas przedsiębiorca ponosi całą odpowiedzialność.

Biura rachunkowe zobligowane są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca domaga się odszkodowania, jest ono pokrywane przez zakład ubezpieczeniowym.