Najważniejsze obowiązki księgowe związane z zamknięciem roku

księgowa

 

Koniec roku to dla każdego przedsiębiorstwa i organizacji czas wzmożonych prac związanych z kwestiami księgowymi. Przed wykonaniem bilansu i przygotowaniem ostatecznego sprawozdania należy zadbać o szereg dodatkowych czynności.

Księgowe zamknięcie roku — o czym trzeba pamiętać?

Zamknięcie roku wiąże się przede wszystkim ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Oprócz tego niezbędne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych, co zgodnie z art. 12 Ustawy o rachunkowości powinno mieć miejsce na dzień kończący rok obrotowy. Jeśli więc firma przyjęła dla swojej działalności rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, zamknięcie ksiąg odbywa się 31 grudnia.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza, że nie będzie można w nich wprowadzać żadnych zapisów. Zanim jednak do tego dojdzie, niezbędne jest wykonanie innych czynności. Zaliczamy do nich m.in.:

  • przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów (należności, zapasów, środków pieniężnych w kasie, środków trwałych) i porównanie ich z danymi figurującymi w księgach,
  • sprawdzenie prawidłowości i kompletności ujęcia operacji gospodarczych dla danego roku obrotowego, w tym kosztów i przychodów na przełomie roku,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
  • ustalenie wysokości koniecznych odpisów i rezerw.

To najważniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać. Następnie sporządzane jest sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Zakończenie roku z biurem rachunkowym

Zakończenie roku to dla każdego przedsiębiorcy okres wzmożonych prac związanych z księgowością. Samodzielne dopilnowanie wszystkich kwestii wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim czasu i zaangażowania. Dlatego też firma może zdecydować się na powierzenie księgowości podmiotowi zewnętrznemu. Współpracując z naszym biurem rachunkowym, możesz mieć pewność, że wszystkie czynności z tego zakresu zostaną przeprowadzone skrupulatnie, profesjonalnie i terminowo. Posiadamy nie tylko niezbędną wiedzę, ale i narzędzia umożliwiające nam sprawne i prawidłowe zamknięcie roku w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.