Obowiązki księgowe stowarzyszeń i fundacji

księgowy

 

Stowarzyszenia i fundacje, działające jako pozarządowe organizacje pożytku publicznego, z całą pewnością robią wiele dobrego w wielu dziedzinach życia. Muszą jednak funkcjonować w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Przepisy te w znacznej mierze dotyczą księgowości.

Czy i jak prowadzić księgowość w fundacjach i stowarzyszeniach?

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje zobligowane są do prowadzenia księgowości. Dotyczy to nawet tych organizacji, których jedyny przychód jest wynikiem składek członkowskich lub darowizn. Obsługa księgowa jest więc w tym przypadku koniecznością. Zgodnie z ustawą o rachunkowości nawet organizacje niemające osobowości prawnej podlegają zasadom rachunkowości.

W organizacjach tego rodzaju powinny być prowadzone księgi rachunkowe w celu rejestracji wszystkich zdarzeń finansowych. Niezbędne jest przechowywanie pełnej dokumentacji oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych względem urzędu skarbowego i ZUS. Efektem rzetelnego prowadzenie ksiąg finansowych jest przejrzysty obraz działalności i finansów danej fundacji czy stowarzyszenia. Jest to ważne nie tylko dla organów administracji rządowej, ale i dla samej organizacji oraz osób nią zarządzających.

W organizacjach pozarządowych może być prowadzona księgowość pełna lub uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, czyli księgowość podatkowa organizacji (nie mylić z księgą przychodów i rozchodów).

W ramach prowadzonej księgowości kluczowe znaczenie ma coroczne sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowych. Przygotowywanie takiego sprawozdania jest obowiązkowe. Organizacje, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców, powinny je przesłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą kierują je do KRS.

Zarówno stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, jak i tzw. stowarzyszenia zwykłe (a więc niezarejestrowane w KRS) podlegają takim samym wymogom w zakresie sprawozdawczości. Oznacza to, że zobligowane są:

  • albo do prowadzenia bieżącej księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i składania rocznej deklaracji CIT-8 do US,
  • albo wybrać księgowość podatkową organizacji (UEPiK), co również obliguje do składania rocznej deklaracji CIT-8 do US.

Kto zajmuje się kwestiami księgowymi w stowarzyszeniach i fundacjach?

Stowarzyszenia i fundacje zobligowane są do skrupulatnego wypełniania wszystkich wynikających z prawa obowiązków księgowych. Najważniejsze są przygotowywane każdego roku sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe. Oczywiście to tylko podstawa, ponieważ niejednokrotnie organizacje pozarządowe muszą też opracowywać sprawozdania finansowe z realizowanych projektów, dbać o zapewnienie płynności finansowej czy regularnie kontrolować sytuację finansową. Dlatego też współpraca z profesjonalnym księgowym jest kluczowa dla sprawnego działania danej organizacji.

Nasze biuro rachunkowe w Toruniu specjalizuje się w obsłudze księgowej i doradztwie podatkowym, współpracując nie tylko z przedsiębiorstwami, ale i stowarzyszeniami oraz fundacjami. Zapraszamy do współpracy.