Z JAKICH ELEMENTÓW SKŁADA SIĘ KPIR?
tabele

Budowa księgi przychodów i rozchodów jest ściśle określona i składa się aż z 16 kolumn. Taka struktura wynika z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów.

Konstrukcja Księgi przychodów i rozchodów

 • Kolumna 1: zawiera liczbę porządkową i wpisujemy w nią kolejne numery do zapisów księgi. Należy zachować kolejną numerację zapisów dla całego roku podatkowego, dlatego też po zamknięciu danego miesiąca nie będzie możliwości dodania zapisów.
 • Kolumna 2: data księgowania wydatku, wynikająca z dokumentu stanowiącego podstawę wpisu.
 • Kolumna 3: numery faktur VAT (zgodnie z numerem widniejącym na dokumencie) lub innych dowodów księgowych.
 • Kolumna 4: nazwę kontrahenta (odbiorcy lub dostawcy), z którym zawarte były transakcje zakupu, sprzedaży i poniesionych kosztów. W przypadku osób fizycznych wpisujemy imię i nazwisko.
 • Kolumna 5: zawiera adresy kontrahentów. Niekiedy ta kolumna pozostaje pusta (w przypadku zapisów wynikających z przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień lub dowodów wewnętrznych).
 • Kolumna 6: rodzaj przychodu lub wydatku.
 • Kolumna 7: kwota przychodów ze sprzedaży towarów (wyrobów) lub/i usług (bez podatku VAT).
 • Kolumna 8: inne przychody niż w kolumnie 7, np. odsetki od lokat bankowych.
 • Kolumna 9: łączna kwota przychodów ewidencjonowanych w kolumnach 7 i 8.
 • Kolumna 10: wartość zakupionych towarów i materiałów zgodnie z cenami zakupu.
 • Kolumna 11: koszty uboczne wynikające z zakupów, np. koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia towarów itp.
 • Kolumna 12: wartość wypłaconych pracownikom wynagrodzeń brutto (w formie gotówkowej i bezgotówkowej).
 • Kolumna 13: pozostałe koszty, które nie zostały ujęte w kolumnie 11 i 12, np. wydatki za media.
 • Kolumna 14: łączna kwota wydatków z kolumn 12 i 13.
 • Kolumna 15: przeznaczona do wiadomości podatnika, można w nią wpisać inne zaszłości gospodarcze, które nie zostały uwzględnione w innych kolumnach. Często pozostaje wolna.
 • Kolumna 16: może być wykorzystana do wykazania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Pomocna przy odliczeniach od podatku.